Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

#19#TRUE FRIENDS

“Bạn tốt quan tâm nhau…bạn thân hiểu nhau, nhưng bạn thật sự mãi mãi bên nhau…ngoài những lời nói, khoảng cách, vượt thời gian…!” Nhiều người trong số chúng ta có những người bạn lâu …

Follow Me!